PL

Witaj w Grand Hotel Kraków*****

Wyjątkowy hotel dla wyjątkowych Gości

Legendarny Hotel Grand

w samym sercu magicznego Krakowa

W dawnym Pałacu Książąt Czartorystkich

Luksusowe apartamenty w centrum Krakowa, tuż przy Rynku Głównym

PRYWATNA UROCZYSTOŚĆ

W Salonie Księżnej Czartoryskiej

 

Pokoje i apartamenty w centrum Krakowa

Subtelny urok elegancji

Legendarna Balowa Sala Lustrzana

Poczuj historię w Grand Hotelu Kraków – od 1887

Magiczna kuchnia w magicznym Krakowie

Odkryj unikatowe smaki w Grand Signature Resto & Cafe

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub
dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.
2. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z w/w przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
4. Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez Klientów, współpracowników i osoby zainteresowane. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

II. Administrator danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest: Wawel-Imos International SA , ul. Radzikowskiego 109, 31-342 Kraków , NIP 677-005-03-79, REGON 001351894 (dalej: Administrator) Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: ul. Radzikowskiego 109, 31-342 Kraków
Adres e-mail: sekretariat@hotelgrand.pl. Telefon: 126832600,
2. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzanych danych osobowych można uzyskać w drodze kontaktu osobistego: Hotel Grand, ul. Sławkowska 5/7, 31-014 Kraków bądź drogą elektroniczną:
kadry@grand.pl , numeru telefonu 012 4240816 lub 0124240800.
3. Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest Kierownik Kadr.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

 

1. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
a) prawidłowego wykonania świadczonych usług będących przedmiotem działalności,
b) prowadzenia historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, dostarczania zamówionych usług, dokonywania płatności, reklamacji, windykacji,
c) rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie a dotyczące zamówionych usług,
d) w celach marketingowych naszych usług, promocjach, informowaniu o ważnych wydarzeniach z życia naszej firmy.

 

IV. Zakres gromadzonych danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych to: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres dostawy, siedziba, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, NIP, PESEL, obywatelstwo, nr rachunku bankowego. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług przez Wawel-Imos International SA.

 

V. Dobrowolność podania danych osobowych.

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
świadczenia usług przez Wawel-Imos International SA.

 

VI. Czas przetwarzania danych.

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówionych usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta.
2. Dane osobowe będą usuwane w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana; gdy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat; gdy Administrator uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
3. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Wawel-Imos International SA

 

VII. Odbiorcy danych osobowych.

 

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. organom państwowym, jeżeli się o to do nas zwrócą,
2. dostawcom usług, z których korzystamy przy świadczeniu naszych usług np. w celu realizacji zamówienia (dostawcy), w sprawach dotyczących płatności oraz w sprawach księgowych.

 

VIII. Uprawnienia przysługujące osobom w zakresie ich danych osobowych.

 

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie RODO każdy ma prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
2. uzyskania kopii swoich danych osobowych,
3. żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych,
4. żądania usunięcia swoich danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym w przypadku gdy:
a) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
c) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim,
e) został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią,
f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądałeś ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h) żądania przenoszenia danych osobowych, w szczególności żądania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych.
5. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

IX. Prawo do cofnięcia zgody.

 

1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili można taką zgodę cofnąć.
2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

X. Skarga do organu nadzorczego.

 

1. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
2. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

Dokonując rezerwacji z naszej strony masz gwarancję najniższej ceny!
REZERWUJ
ZAREZERWUJ SWÓJ POBYT
PRZYJAZD hmm hmm
WYJAZD hmm hmm

Pokoje

ilość osób

Dzieci

kod promocyjny

VOUCHER

Oryginalny prezent na każdą okazję!

Zaskocz swoich bliskich, przyjaciół lub współpracowników. Podaruj luksus w legendarnym Grand Hotelu w samym sercu zabytkowego Krakowa.

Zapoznaj się z naszą propozycją.

PROMOCJE

Oferty Specjalne i Promocyjne Pakiety Pobytowe dla wyjątkowych Gości Grand Hotelu podróżujących służbowo w pojedynkę, romantycznie we dwoje, czy rodzinnie z dziećmi i domowymi pupilami